Zápis z jednání Klubu vysokoškolských knihoven SKIP dne 22. 10. 2003

Místo konání: Klub Knihovny VŠE-CIKS, nám. W. Churchilla 4, Praha 3
Přítomni: dle prezenční listiny - 14 účastníků
Schůzku moderovala PhDr. S. Bícová, CSc., VŠE-CIKS
Termín příští schůzky: 4. 2. 2004, 10.00 - VŠE-CIKS

Program:

1. Přivítání
2. Den se senátory

 •  konal se v rámci Týdne knihoven v některých VŠ knihovnách, informace proběhly konferencí klubu
 • zkušenosti:
 • termín Týdne knihoven není pro VŠ knihovny příliš vhodný - začátek semestru
 • část knihoven neuspořádala z důvodu, že se s akademickým senátem pravidelně setkávají, nebo setkání proběhlo nedávno
 • s ohlasem ze strany senátorů se setkaly netradiční způsoby prezentace knihoven - soutěže 
 • náměty pro příští rok:
 • neptat se senátorů, kdo může přijít a kdy, spíše stanovit termín a nechat na jejich volbě, zda přijdou
 • soutěže: "Najdi knihovnu", "kdo nejrychleji proběhne knihovnou a najde časopis XY", "kdo nejrychleji vyhledá v katalogu", "vědomostní soutěž na internetu" 
 • anketa dotovaná drobným dárkem
 • akci nazvat "Dnem otevřených dveří"
 • amnestie - problematické - studenti ji očekávají a nevracejí knihy
 •  různé:
 • zkušenosti s využitím studentů pro práci v knihovně - nepříliš dobré, především je nevhodné, aby studenti katalogizovali
 • od 1.1.2005 bude zrušena civilní služba - problém pro knihovny, alternativou by mohlo být zaměstnávání absolventů, kteří jsou placeni úřady práce - Mgr. Paráková slíbila upřesnit tuto informaci
 • UP Olomouc - anketa ve spolupráci s katedrou sociologie - využívání elektronických zdrojů (1500 navrácených dotazníků) - příspěvek zazní na CPVŠK

3. Valná hromada SKIP - 24.-26.6.2004 v Jindřichově Hradci na Fakultě managementu VŠE

 • dr. Richter podal výzvu pro VŠK, aby připravily blok na téma "Postavení a úloha VŠK na akademickém pracovišti" - z pohledu akademických pracovníků - tipy na osvícené kantory, kteří by byli ochotni vystoupit se svým názorem, vítaná by byla i vystoupení studentů 
 • dr. Bícová zjistit do dr. Richtera, jak daleko jsou přípravy VH a zda toto téma stále trvá
 • pro vystoupení si musí učitelé rezervovat termín - je nutné jej dohodnout
 • návrhy na téma pro VH
 • spolupráce knihoven
 • management knihoven
 • představení VŠK knihovnám veřejným

4. problematika VŠ kvalifikačních prací
ü shoda na užívání termínu "VŠ kvalifikační práce"?
ü CPVŠK - 19.-20.11. v Hradci Králové - 20.11. 9.00-11.30 - blok k této problematice
§ S. Bícová moderuje tento blok
§ 2.10. proběhla na ČVUT schůzka pracovní skupiny pro VŠ kvalifikační práce, na které se sestavil předběžný program bloku (viz http://lib.uhk.cz/cpvsk2003/index.php?id=program): 
· dr. Brožek - Uchovávání diplomových prací na českých vysokých školách 
· doc. Špála - Jak pohlížet na vysokoškolskou kvalifikační práci: Vědecká, odborná nebo soukromá publikace?
· dr. Horová, dr. Bratková - Digitální archivy vysokoškolských prací na vysokých školách v ČR: východiska, současný stav jejich budování a možnosti spolupráce
· vystoupení vybraných zástupců VŠK se zkušenostmi s VŠ kvalif. pracemi - mgr. Krkošková (OSU), dr. Bícová, další?
· ing. Svoboda - Poznámky k dostupnosti vysokoškolských prací
§ otázka legislativy - možnost pozvat doc. Boháčka, který je ochoten vystoupit, přednést své stanovisko k problematice VŠ kvalifikačních prací, jejich uchovávání a zpřístupňování
§ autoři příspěvků - připravit si a poslat dr. Bícové - do 3.11.2003
Ţ náměty k diskusi, které vyplývají z jejich příspěvků
Ţ závěry, které by měly být zahrnuty do závěrečného usnesení CPVŠK
ü dr. Richter vytvořil pracovní skupinu pro novelizaci autorského zákona (účastní se 4 zástupci z VŠK)
§ co se knihovnám na stávajícím AZ nejvíc nelíbí? (především termín "školní dílo", do kterého jsou VŠ kval. práce zahrnovány)
§ co je cílem řešení problému?
§ návrh na řešení - navrhnout formulaci po věcné stránce
§ jak je problém řešen v zahraničí
ü VŠ zákon zřejmě novelizován bude - kvůli financování VŠ, možná by se dala prosadit změna potřebná pro nakládání v VŠ kval. pracemi
ü AZ dovoluje nakládání s VŠ pracemi jakožto autorskými díly - proto jsou nutné licenční smlouvy (vzor licenční smlouvy AMU na stránkách klubu)
ü co uděláme se staršími pracemi, ke kterým nedokážeme zajisti lic. smlouvu? 
2 výklady: 1. nesmíme je půjčovat vůbec (ústav autorského práva PF UK) 
2. smíme půjčovat v kontrolovaném režimu pouze vlastním studentům a zaměstnancům (doc. Boháček)
5. různé:
ü projekty do 1N
ü návrhy na příští jednání: 
o koncepce VŠ knihovny - dr. Horová zašle zásady tvorby koncepce pro vystavení na web klubu a konkrétní koncepci knihovny AMU do konference klubu - do 31.10.2003
o další vzdělávání zaměstnanců, získávání znalostního kapitálu, kariérní řád 
o profilace a doplňování fondůZapsala Eva Bulínová, ÚVT UK